POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

Per a complir el que estableix l’article 134 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals aquest document recull la nostra política interna en aquesta matèria.

 

 1. Aquest web és titularitat de

 

 • Titular: COSTA SERRA CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L.

 

 • Domicili social: C / BALDOMER SOLÀ, 1 -08.912 – BADALONA

 

 • CIF: B-60268208

 

 • Telèfon: 93399 5718

 

 

 • Registre direcció general d’assegurances clau J-855

 

 1. Criteris que utilitzem per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores:

 

A l’hora de seleccionar un producte concret per als nostres assegurats, realitzem un anàlisi dels diferents contractes d’assegurança oferts en el mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, el conjunt de les seves condicions, així com les primes d’assegurança, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per cobrir les necessitats i interessos dels nostres clients.

 

En aquest anàlisi valorem entre d’altres, els processos interns de les entitats asseguradores a l’hora de la contractació així com de la gestió del contracte, fent especial atenció als procediments que tenen en marxa per a la gestió de sinistres (valoració, professionalitat, temps de resposta , liquidacions econòmiques, …)

 

 1. Les entitats asseguradores amb les que treballem i els productes que ofereixen són els següents:

 

Mitjançant la nostra experiència, promocionem d’una forma totalment independent, els productes de les asseguradores que millor encaixen amb les necessitats dels nostres clients. La remuneració que rebem de les companyies asseguradores en forma de comissions, està regulada per un contracte mercantil (carta de condicions)

 

Les principals entitats asseguradores amb les quals tenim subscrites cartes de condicions són:

 

ASISTENCIA SANITARIA, ADESLAS, AEGON, ALLIANZ, ARAG, ASEFA, AXA, CATALANA, CHUBB, COFACE, CREDITO Y CAUCION, DKV, FIATC, GENERALI, LIBERTY, MAPFRE, MARKEL, MUTUA GENERAL DE CATALUNYA, PREVISION MALLORQUINA, REALE, SANITAS, SOLUNION, ZURICH

 

 1. La nostra relació amb les entitats asseguradores esmentades és remunerada, i consisteix en una comissió sobre la prima/es contractada/des.

 

 1. El preu de l’assegurança o prima disponibles a la fi del procés d’assessorament està garantit per l’entitat asseguradora en els termes previstos en l’art. 6 de la Llei de Contractes d’Assegurances, per tant, durant quinze dies romandrà com a proposició o oferta d’assegurança.

 

Nosaltres, com a mediadors no li garantim directament la prima oferta.

 

 1. Revisem i actualitzem aquesta informació amb una periodicitat mínima anual.

 

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Més de 40 professionals
al seu servei

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà

Más de 25 profesionales
a su servicio

Sede central Badalona

Delegación Manresa

Delegación Gavà